Üretim

Bilgisayar kontrollü, ısıtmalı, yüksek hacimli seralarda topraksız kültür yöntemi ile hormonsuz sebze üretimi

İleri teknoloji ürünü tesisler; yüksek hacimli, otomize çatı havalandırmalı 66 dekar seralar, otomize termal perde sistemi, LPG yakıtlı merkezi ısıtma sistemi, CO2 jeneratörleri, mikron ökçekli sisleme sistemi, bitki köküne enjekte damlama sulama sistemi ve pH, EC dozaj kontrollü gübreleme pompalama grubu gibi ekipmanların merkezi bilgisayar sistemi ile denetim ve çalıştırılması özelliklerine sahiptir. Bu tesislerde Türkiye'de ilk defa ticari boyutlarda topraksız kültür ile sebze üretimi gerçekleştirilmekte olup, ilk aşamada hormonsuz (arı ile polenizasyon) ürün ve daha sonraki aşamalarda bio-ürün (Environment-consious cultivation) üretilmesi amaçlanmaktadır.

Örtü altı üreticiliği "Seracılık" konusunda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında konu ile ilgili kuruluş ve kişilerle yerlerinde yaptığımız, kapsamlı görüşmeler ve araştırmalar neticesinde ülkemizde uygulanan üretim yöntemlerinin çağdaş sistemlerden çok farklı düzeyde kaldığını tespit ettik.

Söz konusu sektörde dünyada ön sırada yer alan ülkelerde - Hollanda, İngiltere, Fransa, vb. - son yıllarda büyük bir hızla yayılarak uygulanan yeni yöntemleri olduğunu belirledik. Nüansları olmakla beraber bu yöntemlerin ortak tanımı "topraksız üretim"dir. Ülkemizde birkaç üniversite ve Tarım Bakanlığı bünyesinde yer alan araştırma enstitülerinin laboratuar ölçekli denemeleri dışında bu yöntem uygulanmamaktadır. Hatta konu ile ilgili öğretim ve eğitim ziraat fakültelerinde bile yaygın olmayıp, sadece bazı lisansüstü çalışmalarına tez konusu olmaktan ileriye gidememiştir. Söz konusu üretim yönteminin ülkemiz şartlarına en uygun olanını tespit etmek birinci hedef olmakla beraber diğer önemli bir konu da, sebze üreticiliğinde ülkemizde yaygın olan hormon kullanımını aksine, - hormonsuz üretim - imkanlarını araştırmak ve uygulamaktır. Özetle; bu proje ile topraksız yetiştirme tekniğinin sebze yetiştiriciliğinde uygulanması ve buna bağlı olarak yüksek teknoloji ve bilginin sera yetiştiriciliğinde - ticari boyutta - kullanılması imkanlarının araştırılarak gerçekleştirilmesidir.

Bugün gelişmiş ülkelerde topraksız domates yetiştiriciliğinde metrekarede verim 50 kg civarındadır. Cherry domateste metrekarede verim 20 kg, salkım domateste 40-45 kg'dır. Bugün ülkemizde serada uzun dönem üreticilik olan tek ürün yetiştiriciliğinde çiftçiler metrekarede 15 kg ürün almaktadırlar. Bu alınan ürünlerde ısıtma sistemleri olmadığı için hormon kullanılmakta, yani hormonla ancak bu verime ulaşılabilmektedir. Bizim amacımız hem hormonsuz üretim yapmak, hem de yüksek verim elde etmektir.

Bu amaçla yapılan yetiştiricilikte elde edilen hasatlar tarih ve miktar olarak kayıt edilecek ayrıca meyve sınıflaması yönünden meyveler 1.sınıf ve 2.sınıf olarak sınıflandırılıp, pazarlanabilir meyve yüzdeleri tespit edilecektir.

Söz konusu projemizin uygulanması ile ülkemiz- bilhassa Akdeniz kıyı kuşağı bölgesi- şartları doğrultusunda seracılıkta uygulanması, gerekse uygun üretim sistemlerini ve bunun için gerekli yatırım elemanlarının tespiti sağlanacaktır. Artan şehirleşme ve turizm nedeni ile tarım topraklarının amaç dışı kullanımına, erozyon ve çoraklaşma da eklenirse zaten sınırlı olan tarım topraklarının bulunması gelecekte çok daha güçleşecektir. Oysa bu sistemin yerleştirilip yaygınlaştırılması ile tarıma elverişli olmayan taşlık, kayalık, tuzlu ve çorak alanlar ile taban suyu yüksek olan bölgelerde başarılı bir seracılık yapılabilir hale gelecek ve toprak sınırlayıcı bir faktör olmaktan çıkacaktır. Ayrıca nüfus artışı sonucu artan besin ihtiyacını karşılamak ve yüksek ihracat potansiyellerini değerlendirmek için birim alandan yüksek verim alınması gerekmektedir. Özellikle biyoteknoloji konusunda yapılan araştırmalar yakın bir gelecekte birim alandaki çok daha verimli çeşitlerin ıslahını mümkün kılacak ve bu yüksek verim potansiyeline sahip çeşitlerin çok iyi bir şekilde beslenmeleri gerekecektir. Topraklı yetiştiricilikte fiksasyon, yarayışsız hale geçme gibi bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Oysa topraksız kültürde istenilen miktarda besin ve suyu her zaman bitki kök bölgesinde ve bitkiye yarayışlı formda bulundurmak mümkündür.

Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olunması ve gerekli kontrol ekipmanlarının bulunması halinde topraksız kültürde bitki yetiştirme topraklı tarıma göre hem daha kolay, hem de daha başarılı olacaktır. Bilgisayar ve elektronik teknolojisindeki gelişmeler de gelecekte bu teknikte insan etkisini azaltarak bitkisel endüstri denilen seracılığın yapılmasını- doğru yapılmasını -mümkün kılacaktır. Sera sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde pek çok ülkede yaygın olarak kullanılan topraksız yetiştiriciliğin ülkemizde de uygulanabilirliğini ticari boyuttaki ölçeklerde kanıtlamış olacağız.

Bu projede kullandığımız yetiştirme yöntemi olan topraksız yetiştiricilik dünyada gelişmiş ülkelerde uzun yıllardan beri kullanılmakta olan bir yöntemdir. Ancak ülkemizde ilk defa ticari boyutta kuruluşumuzda uygulanmaktadır. Kullandığımız agregat kültürde topraksız yetiştiricilik bugün Avrupa'da kullanılan standartlara uygun olarak dizayn edilmiş serada ve ekipmanlarla yürütülmektedir. Ürünümüzde aradığımız standart ise Avrupa normlarına uygun olarak hormonsuz ve ilaç residüsü olmayan, lezzetli, raf ömrü uzun olan üründür. Ülkemizde ilk olarak yapmış olduğumuz topraksız yetiştiricilik esnasında, ihracatta rekabet şansını artıracak ve ihraç edilmekte olan ürünlerin en büyük dezavantajı olan Avrupa standartlarına uymaması, kalitesizlik ve düşük verim sorununu ortadan kaldıracak nitelikte bir üretim şeklidir.

Ülkemizde bugün için birçok ülkeye sebze ihracatı yapılmaktadır ama ürünlerin kalitesizliği nedeni ile iyi bir değer bulduğu söylenemez. Eğer gelişmiş ülkelerle rekabet etmek ve ülkemiz doğasının bizlere verdiği avantajları iyi kullanmak istiyorsak topraksız yetiştiricilikte hormonsuz sebze üretiminin ancak bu fırsatı bize vereceğine ve ihracatta kalite yönünden bulunan boşluğu dolduracağına inanmaktayız.

Ayrıca bugün ülkemizde yapılan sera yetiştiriciliğinde kullanılan seraların çoğunluğu oldukça basit ve otomasyonu olmayan seralardır. Bu tarz sera koşulları ise ürünün kalitesinin ve veriminin düşük olmasının temel nedeni olmaktadır. Bizim seramızda ileri teknolojinin bütün ekipmanlarının bilgisayar kontrolü ile kullanılmasının, ülkemizdeki seracılığın daha modern bir şekilde yapılmasına öncülük yapmakta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz